Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ważny od 25 grudnia 2014 roku

1.    Definicje
2.    Postanowienia ogólne
3.    Informacje o Produktach
4.    Składanie zamówień
5.    Ceny
6.    Dostawa i odbiór
7.    Prawo odstąpienia od umowy
8.    Anulowanie zamówienia
9.    Reklamacje
10.    Gwarancja
11.    Recenzje
12.    Polityka prywatności
13.    Postanowienia końcowe


1. Definicje
1.1.     HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w     trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta     podczas procesu Rejestracji.
1.2.     KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności     prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie     obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności     prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości     prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub     zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3.     KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr     16, poz. 93 ze zm.).
1.4.     KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej     bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5.     KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są     m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych     osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie     Klient wyraził zgodę.
1.6.     PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca     przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.7.        REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8.  REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta     Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego     przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod     adresem www.jedynysklep.pl. za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć     Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)
1.10.      STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.11.     SPRZEDAWCA – spółka Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Poprawna 61J Warszawa 03-984 prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.jedynysklep.pl
1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu     Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14.     USŁUGA – dostarczanie newslettera.
1.15.     UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie     Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub recenzująca Produkty.
1.16.     ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia     Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. Postanowienia ogólne
2.1.     Niniejszy Regulamin określa zasady:
       -  korzystania ze Sklepu,
       -  składania Zamówień,
       -  dostarczania Produktów,
       - uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,
      - uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.
2.2.     Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:
       - zapoznać się z Produktami,
       - zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,
       - zapoznać się z opiniami na temat Produktów
       - wyrazić opinię o Produkcie
       - bezpłatnie zamówić Newsletter
2.3.     Sklep prowadzony jest przez spółkę Blue Ocean Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie     przy ul. Poprawna 61J zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze     przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd     Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego     Rejestru Sądowego pod nr 0000366519, NIP  9522098066, REGON 142601092 o     kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.
2.4.      Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:
     - telefonicznie pod nr  22 349 95 51 oraz 602 797 600 (koszt połączenia wg stawek operatora),
     - telefonicznie pod nr Infolinii ogólnej 801 011 186 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17),
    - telefonicznie pod nr 22 349 95 51 (dla tel. stacjonarnych)
    - telefonicznie pod nr 690 885 000 – dla odbiorów osobistych w Warszawie
    - faxem pod nr 22 34 99 501
   - za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kontakt@jedynysklep.pl,
    - za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500
2.5.     Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są     realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu,     obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
2.6.     Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
      - urządzenia z dostępem do sieci Internet,
    - zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
      - zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Playera
      - aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2.7.     Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium     Polski/Unii Europejskiej.

3. Informacje o Produktach
3.1.     Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach     internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry     techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w     rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2.     Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych     cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji     zamówienia oraz o głównych cechach Usług.
3.3.     Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztów oraz formach płatności     dostępne są w zakładce: „Wysyłka i płatności” oraz w     formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK”.

4. Składanie zamówień
4.1.     W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać     wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”  a     następnie wybrać sposób płatności i dostawy.
4.2.     Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:
        - Produktu i jego ilości,
        - sposób płatności,
        - sposób dostawy.
4.3.     Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz 4.2 w formularzu pojawia     się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:
        - kosztu Produktu/Produktów tj. łącznej ceny,
        - kosztu dostawy,
        - ewentualnych rabatów (przyznawane za zrealizowane zamówienia). W przypadku braku opłacenia lub braku odbioru zamówień sprzedawca może usunąć rabat naliczany przez system.


4.4.     Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”     oraz uzupełnieniu danych     Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na     Konto Klienta lub bez konieczności utworzenia Konta Klienta po podaniu     danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu     dostawy i adresu poczty elektronicznej.
4.5.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co     powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do     realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie     otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie     Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres     poczty elektronicznej (adres e-mail).

5. Ceny
5.1.     Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w     złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów     dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania     Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka i Płatności”.
5.2.     Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję     wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana     Klientowi wraz z zamówionym towarem lub na adres e-mail podany podczas     procesu składania zamówienia.
5.3.     Zapłata ceny może nastąpić:
5.3.1.     w formie przedpłaty przelewem bankowym po złożeniu zamówienia.
5.3.2.     za pobraniem przy odbiorze
5.3.3.     osobiście przy odbiorze,
5.3.4.     poprzez Dotpay lub PayPal po złożeniu zamówienia,


6. Dostawa i odbiór
6.1.     Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią     zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub poprzez osobisty odbiór w punkcie odbioru osobistego znajdującego się pod adresem Warszawa ul. Filipiny Płaskowickiej 46 lok.U8.
6.2.     Dostawa i odbiór towaru zgodnie z treścią zamówienia mogą odbywać się również przy pomocy paczkomatu za pośrednictwem InPost, na zasadach określonych w pkt. 6.2.1. – 6.2.
6.2.1. Aby upewnić się, że dany Produkt może być odebrany w paczkomacie, należy dodać go do koszyka i sprawdzić opcje dostawy. Do paczkomatów InPost nie można zamawiać produktów o wadze powyżej 25 kg oraz wymiarach nie przekraczających 64  cm długość x 41 cm szerokość x 38 cm wysokość.
6.2.2.    Szczegółowe regulacje dotyczące świadczenia usługi Paczkomaty zawiera „Regulamin świadczenia usługi Paczkomaty 24/7  przez InPost Paczkomaty  Sp. z o.o.” dostępny pod adresem: https://paczkomaty.pl/file-show/57.
6.3.     Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.
6.4.     Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach     oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później     jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia     woli o zawarciu umowy.

6.5.  W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – tj. sporządzić protokół reklamacyjny, opisujący stwierdzone nieprawidłowości.


7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1.     Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania     jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014     r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
7.2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia     zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia     Zamówienia  obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia     dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów.
7.3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować     Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego     oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w     punkcie 2.3. – 2.4., faxem).
7.4.     Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z     wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego wraz z otrzymanym     zamówieniem, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5.     W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy     drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o     odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
7.6.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo     informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od     umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.7.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w     tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających     z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy     zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż     14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa     odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu     takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w     pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny     sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez     Konsumenta.
     Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14     dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty     bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.
7.8.     Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy     lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które     zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące     wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do     stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.10.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art.     38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. nie dotyczy ono umowy:
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
8. Anulowanie zamówienia
Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 7 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.

9. Reklamacje
9.1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
9.2.     Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w     dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy     sprzedanej z umową, m.in. jeśli rzecz:
     - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
     - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
   - nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
    - została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
9.3.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 9.2. jeśli     wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania     rzeczy Klientowi.
9.4.     W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem     określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:
    - oświadczenie o obniżeniu ceny,
    - oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest,
    - roszczenie o usunięcie wady,
    - roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad.
     Konsument powinien odesłać kurierem na adres ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej     przesyłając pismo na adres e-mail reklamacje@jedynysklep.pl lub pocztą na adres ul.     Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500.
9.5.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu     ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez     nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od     wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już     wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub     usunięcia wady.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego     przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną     od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że     doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego     jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze     sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie     nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i     znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na     jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
    Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z     umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
     Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.6.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie     14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany     przez Klienta adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub udzielana w     inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w     terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.

10. Gwarancja
10.1.     Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub     dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na     stronie Produktu.
10.2.     Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które     określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz     sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
     Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny,     wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
     Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się     w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej     rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu     terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
     Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od     dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
 
11. OPINIE
11.1.     Użytkownik ma możliwość wystawienia opinii dla każdego Produktu,     która jest publikowana w zakładce „Opinie o produkcie” przy opisie Produktu. W     ramach wystawiania opinii Użytkownik może wystawić opinię o Produkcie.
11.2.     Dodanie opinii odbywa się poprzez wpisanie autora i treści komentarza     oraz kliknięcie przycisku „Wyślij” znajdującego się na stronie Produktu.
11.3.     Publikowane opinie są subiektywnymi spostrzeżeniami Użytkowników.     Powinny one być jednak wystawiane na podstawie     prawdziwych informacji oraz odpowiadać kryterium zgodności z prawdą.  
11.4.     Poprzez dodanie  opinii o Produkcie Użytkownik wyraża zgodę na     nieodpłatne korzystanie z tej opinii oraz jej publikowanie przez     Sprzedawcę, a także jej usunięcie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których     mowa w pkt. 11.6.
11.5.     Sklep internetowy nie jest serwisem moderowanym. Usunięcie opinii     Użytkownika możliwe jest wyłącznie na zasadach wynikających z obowiązujących     przepisów prawa w sytuacjach gdy:
a)    opiniujący Klient nie dokonał zakupu towaru w Sklepie internetowym,
b)    wypowiedź odnosi się do innego produktu niż opiniowany,
c)    opinia świadomie wprowadza w błąd,
d)    opinia narusza postanowienia pkt. 11.6. Regulaminu.
11.6.     Opinia Klienta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj.     nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste,     stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

12. Polityka prywatności
12.1.     Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich     danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji     umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie     są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi     odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
12.2.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie     danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do     nich osób trzecich.
12.3.    Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych"     Sprzedawca chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie jego działalności.
12.4.     Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.     Każdego Użytkownika strony internetowej Sklepu obowiązuje aktualna Polityka     Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one     wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Sklep nie sprzedaje i nie     udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i     Użytkowników strony internetowej.
12.5.     W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o     produktach i nowościach, Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania     niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako     informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.jedynysklep.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),     informacje niekomercyjne (np. życzenia).
12.6.     Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w wyznaczonym miejscu na     stronie głównej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane     kolejne edycje Newslettera i kliknięciu przycisku "zapisz". Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie     odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
12.7. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas     nieokreślony. Klient, może jednak w każdym momencie, dokonać rezygnacji z     otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na odpowiedni link znajdujący się na     jego końcu: „rezygnuję z Newslettera” lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail     na adres: kontakt@jedynysklep.pl zawierającej jego rezygnację z otrzymywania     Newslettera.
 
13. Postanowienia końcowe
13.1.     Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie,     zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy     następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz     przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu     niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany     Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty     elektronicznej.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie     przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym     Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18     lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o     prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa     polskiego.
13.3.     Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja     o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej     Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie     www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego     Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia     zamówienia.
13.4.     Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji     oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do      stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji     Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie     Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
13.5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.
Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy ważny do 24 Grudnia 2015

Wyjaśnienie pojęć:
Jedynysklep.pl - sklep internetowy działający pod adresem http://www.Jedynysklep.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Konsument – osoba dokonująca zakupu w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
Przedsiębiorca  - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Klient – konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów w Jedynysklep.pl, posiadający konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Jedynysklep.pl, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Jedynysklep.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego z wykorzystaniem systemów płatności on- line dostępnych za pośrednictwem Jedynysklep.pl
Punkt Odbioru - punkt prowadzony lub współpracujący  z Jedynysklep.pl internetowym sklepem, w którym można odebrać zamówienie

§ 1 Działalność Sprzedawcy
1. Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi sprzedaż określonych, wybranych towarów przy wykorzystaniu  środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Jedynysklep.pl, dokonując transakcji bez jednoczesnej obecności obu stron.
2. Jedynysklep.pl działający pod adresem www.jedynysklep.pl. , prowadzony jest przez:
Sprzedającym jest spółka Blue Ocean Sp. z o. o. zarejestrowana pod adresem:
ul. Poprawna 61J,
03-984 Warszawa
NIP 9522098066
REGON 142601092


3. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Jedynysklep.pl oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. Jedynysklep.pl realizuje zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Unii Europejskiej.

§ 2 Towary
1. Informacje na temat towarów Jedyny sklep zamieszcza na stronie www.Jedynysklep.pl.
2. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Jedynysklep.pl, które sprzedajemy są fabrycznie nowe, również objęte wyprzedażą. Jeżeli jest inaczej, informacja o tym zostanie zamieszczona w treści opisu produktu.

3. Treść strony internetowej i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 
§ 3 Przyjmowanie Zamówienia
1. Zamówienia od Klientów w ramach sprzedaży internetowej są realizowane za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej formularza oraz wiadomości e-mail i po dokonaniu przez Klienta płatności i potwierdzenia jego wpływu przez Jedynysklep.pl, co nie dotyczy przypadków osobistego odbioru towaru przez Klienta lub wysyłki za pobraniem.
2. W zamówieniu Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) ilości zamówionych towarów,
c) oznaczenia sposobu dostawy (odbioru) oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
d) ewentualnie osoby, która będzie upoważniona do odbioru jeżeli ma być inna niż Klient,
e) wyboru sposobu płatności.
3. Podstawą do przyjęcia zamówienia jest wpływ na konto Jedynysklep.pl pełnej wartości zamówienia, co nie dotyczy przypadków osobistego odbioru towaru przez Klienta lub wysyłki za pobraniem. Klient dokonując płatności na zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Jedynysklep.pl. Do każdego zamówienia, po jego skompletowaniu, dołączony zostanie paragon lub na prośbę klienta złożoną w zamówieniu, wystawiona zostanie faktura VAT
4. Złożenie zamówienia upoważnia do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
5. Potwierdzenie otrzymania płatności równoznaczne jest z przyjęciem zamówienia, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania płatności. Jedynysklep.pl przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.
6. Klienci powinni przechowywać dane niezbędne do składania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

7. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient powinien posługiwać się numerem Zamówienia nadanym przez Jedynysklep.pl.

§ 4 Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Jedynysklep.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Towary w Jedynysklep.pl są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajduje się informacja o właściwościach towaru, o jego cenie, materiale z którego jest wykonany, wymiarach itp. Jeżeli wg. Klienta jakieś istotne informacje dotyczące transakcji nie zostały zamieszczone lub nie są zrozumiałe, Klient przed dokonaniem zamówienia powinien zwrócić się o uzupełnienie informacji lub dodatkowe wyjaśnienie.
3. Ceny widniejące na stronie internetowej Jedynysklep.pl, jak również opisy produktów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia (zapłaty) zamówienia przez Sprzedającego.
4. Jedynysklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Jedynysklep.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Jedynysklep.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Jedynysklep.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 5 Dostawa
1. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty dostawy zostaną dodane do zamówienia i wyszczególnione jako kolejna pozycja zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w zakładce http://www.jedynysklep.pl/jak-kupowac--cms-1.html
2. "Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej  "Siódemka", poprzez dostarczenie Towaru do paczkomatu (jeśli gabaryty zamówionego Towaru pozwalają na skorzystanie z tej formy) lub odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego".
3. Dostawa zamówionych produktów nastąpi w terminie od 1 do 30 dni roboczych po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Jedynysklep.pl. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ewentualnym czasie jego realizacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5.  Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 6 Odbiór
1. Przy odbiorze zamówionych rzeczy Klient powienien:
a) niezwłocznie sprawdzić stan opakowania i pokwitować fakt otrzymania przesyłki.
b) niezależnie od powyższego – otworzyć przesyłkę, o  ile nie wymaga to usunięcia oryginalnych opakowań, i sprawdzić stan zamówionych rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodność ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową, a także odrębnie pokwitować te fakty.
c) Kurier, który działa w imieniu Jedynysklep.pl jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki.
2. Odbiór osobisty towaru możliwy jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą e-mail. Odbiór odbywa się pod adresem:
1) ul. Relaksowa 33 U2 Warszawa 02-796 (Kabaty) od poniedziałku do piątku od 10 do 18 i w sobotę od 10 do 15,
2) ul. Makuszyńskiego 15 31-752 Kraków (Nowa Huta) -  od poniedziałku do piątku od 8 do 18.
3) ul. 3 Maja 12 41-500 Chorzów od poniedziałku do piątku od 9 do 17.
5. Telefon kom. 602 797 600 dotyczy tylko odbiorów osobistych. W punkcie znajdują się tylko produkty wcześniej zamówione.

§ 7 Płatności.
1.1. Przy wyborze wcześniejszej wpłaty na konto należy w tytule przelewu podać numer zamówienia.
1.2. Płatność kartami kredytowymi jest możliwa za pośrednictwem firmy DOTPAY oraz PayPal. Po wybraniu tej opcji zostaną Państwo przekierowani na bezpieczną stronę DOTPAY oraz PayPal.
1.3. Przy odbiorze osobistym płatność następuje tylko za gotówkę.
1.4. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pobraniem zapłata następuje gotówką w chwili odbioru towaru.


§ 8 Gwarancje.
Towary, mogą być objęte gwarancją producenta, co nie jest jednoznaczne z udzieleniem gwarancji przez Jedynysklep.pl. Zamówiony produkt wysyłany jest do Klienta wraz z dowodem zakupu (fakturą/paragonem) oraz warunkami gwarancji tylko o ile producent takiej gwarancji udziela (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi). Bardzo prosimy o nieniszczenie oryginalnych opakowań oraz zachowanie dowodu zakupu (faktury/paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach www producenta.

§ 9 Reklamacje
1. Towary dostępne w Jedynysklep.pl są nowe i oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient wykryje w nim wady fizyczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Jedynysklep.pl w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fizycznych,
b. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu - w przypadku zakupu przez konsumenta.
3. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską pod adres: ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
4. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć fakturę lub inny dowód zakupu z wypełnionym formularzem Reklamacji, który dostępny jest na stronie Jedynysklep.pl
5. Reklamacja złożona przez Klienta nie będącego Konsumentem rozpatrywana jest najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Jedynysklep.pl przesyłki z reklamowanym towarem, chyba że rozstrzygnięcie reklamacji wymagać będzie dodatkowych analiz lub przesłania towaru do producenta celem jego oceny. W takim wypadku Jedynysklep.pl będzie na bieżąco informował Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nie stanowi to zwłoki Jedynysklepu w realizacji procedury reklamacji.

6. Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem zostaną rozpoznane w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Jedynysklep.pl zwróci Klientowi cenę towaru oraz poniesione przez Klienta koszty.
8. Jedynysklep.pl zwraca uzasadnione i udokumentowane koszty reklamacji w ciągu 14 dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji


§ 10 Rękojmia za wady
1. Przy realizacji jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi za wady Klient powinien podać numer Zamówienia nadanego przez Jedynysklep.pl oraz przedłożyć dowód zakupu,  dostarczyć pisemny opis ujawnionej wady, przesłać nabytą rzecz w oryginalnym opakowaniu, a w wypadku gdy nie posiada takiego opakowania w opakowaniu odpowiadającym właściwościom tej rzeczy oraz rodzajowi transportu. W wypadku niedostarczenia nabytej rzeczy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu odpowiadającym właściwościom tej rzeczy oraz rodzajowi transportu ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy podczas transportu obciąża wyłącznie Kupującego.
2. W przypadku towarów nabywanych przez konsumentów Jedynysklep.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od daty wydania towaru, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Po upływie sześciu miesięcy od wydania towaru, ciężar dowodu istnienia niezgodności lub jej przyczyn w chwili wydania towaru spoczywa na Kliencie.
3. Klient będący konsumentem traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Niedochowanie formy pisemnej zawiadomienia może narazić Klienta na utratę możliwości realizacji uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku Klienta – przedsiębiorcy Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Klient nie zbadał rzeczy przy odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po jej wykryciu.  Uprawnienia do złożenia reklamacji wygasają po upływie roku od daty wydania.
5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient (konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zadośćuczynień.
6. Jeżeli Jedynysklep.pl, który otrzymał od Klienta żądanie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je zauzasadnione.
7. Rękojmia za wady nie obejmuje w szczególności:
a. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości rzeczy nabytych  przez Kupującego powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
b. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową konserwacją czy też montażem,
c. uszkodzeń powstałych wskutek ingerencji osób trzecich.
8. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
9. Koszty związane z przesłaniem reklamowanego produktu ponosi Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone Klientowi tylko wówczas, gdy reklamacja została uznana za zasadną.

§  11 Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu rzeczą rozumianego jako normalne używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy złożyć w formie pisemnej i przesłać je listem poleconym na adres spółki najpóźniej dziesiątego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Zwracany produkt należy zwrócić na adres naszego magazynu głównego tj. ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.
3. Zwracany towar prosimy odsyłać razem z protokołem “zwrotu”. Jedynysklep.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztów doręczenia przesyłki do Klienta. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. 
4. Klient powinien starannie zapakować zwracany towar (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym został mu on dostarczony) i zabezpieczyć go.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do przedsiębiorców.

§12 Polityka Prywatności
1. Składając zamówienie w Jedynysklep.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Jedynysklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Jedynysklep.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" Jedynysklep.pl Internetowy Jedynysklep.pl chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Jedynysklep.pl
3. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych przez Jedynysklep.pl i nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej Jedynysklep.pl, czy też w ramach produktów firmy.
4. Jedynysklep.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i użytkownika strony internetowej Jedynysklep.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one wpływu na podstawową zasadę Polityki Prywatności: Jedynysklep.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Klientów i użytkowników strony internetowej
5. Nie podlegają Polityce Prywatności dane osobowe podane dobrowolnie na stronie internetowej Jedynysklep.pl
ogólnodostępne dla odwiedzających.

6, W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości. Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.jedynysklep.pl , usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

§ 13 Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Jedynysklep.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Jedynysklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Jedynysklep.pl w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www.Jedynysklep.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www.Jedynysklep.pl.pl stanowią własność Jedynysklep.pl i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie do innych opracowań całości lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody Jedynysklep.pl jest zabronione. Jedynysklep.pl  oświadcza, iż w przypadku opisanych naruszeń dochodził będzie swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, za naruszenie praw własności przez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi odpowiedzialność karna.
4. Jedynysklep.pl stosuje się do dobrych praktyk e-mail marketingu opracowanych przez Interactive Advertising Bureau Polska.
5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Jedynysklep.pl ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do strony internetowej na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

 


POBIERZ PLIK ODSTĄPIENIA OD UMOWY:  http://www.jedynysklep.pl/pliki/PROTOKOL_ODSTAPIENIA.pdf

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY:  http://www.jedynysklep.pl/pliki/Protokol_reklamacyjny.pdf

Ładowanie...

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Polityka prywatności

Zamknij